Ontwikkelingsperspectief

Ontwikkelingsperspectief

Bij het ontwikkelingsperspectief van een leerling brengt de school in beeld wat ze met de leerling wil bereiken. Wij doen dat op basis van alle relevante gegevens waar wij over beschikken. De school maakt daarmee inzichtelijk welke doelen ze op lange en middellange termijn nastreeft en er wordt aangegeven op welk niveau we verwachten dat een leerling uitstroomt aan het einde van de VSO-periode. Het ontwikkelingsperspectief is niet bedoeld om de ontwikkeling van een leerling te volgen, maar om het onderwijsaanbod voor een leerling zo te plannen dat een leerling zich optimaal ontwikkelt. De school heeft hoge verwachtingen van alle leerlingen en dit staat in verband met de te verwachten leeropbrengsten. Wij handelen hierbij vanuit onze missie en visie. Jaarlijks zal aan de hand van de leerlingenbespreking geëvalueerd worden of het ontwikkelingsperspectief aangescherpt moet worden, zodat doelgericht en planmatig onderwijs op maat gegeven kan worden. De evaluatie van het ontwikkelingsperspectief vindt twee keer per jaar plaats: één keer per jaar in een vast deskundig team bestaande uit ouders, leraar, intern begeleider en GZ-psycholoog en aan het einde van het schooljaar door intern begeleider en leraar gericht op de uitstroombestemming en het profiel. Indien een leerling nieuw op school komt, wordt het ontwikkelingsperspectief binnen 6 tot 8 weken na plaatsing opgesteld en besproken met de ouders.

Profielen

Elke leerling wordt aan de hand van het ontwikkelingsperspectief gekoppeld aan een profiel. Het profiel geeft de leerroute van de leerling weer. Het profiel geeft een duidelijk beeld van de doelen waar gedurende de schoolloopbaan aan gewerkt wordt. Een profiel verdeelt de minimaal te behalen doelen aan het einde van de schoolperiode in doelen over de onderwijsjaren. Het uitstroomprofiel wordt gebaseerd op de belangrijkste leergebieden (kerndoelen) van het onderwijs. Hieronder het overzicht van de belangrijkste leergebieden van het VSO en een overzicht per profiel met daarbij de te behalen leerlijnen en de bijbehorende uitstroombestemming.

VSO leerlijnen (kerndoelen) bij profiel 1 t/m 5

Profiel 1:
Sensomotoriek/zintuigelijke en motorische ontwikkeling
Communicatie/Mondelinge Taal
Sociaal-emotionele ontwikkeling/Zelfbeeld en Sociaal gedrag
Spelontwikkeling
Zelfredzaamheid/Wonen en Vrije Tijd

 

Profiel 2 t/m 5:
Mondelinge taal
Schriftelijke taal (lezen en schrijven)
Rekenen
Sociaal emotioneel
Voorbereiding op dagbesteding en arbeid

 

Profiel (leerroute) IQ Leerlijnen Uitstroombestemming
Profiel 1 < 35 CED ZML VSO Activiteiten gerichte dagbesteding
Profiel 2 35 – 45 CED ZML VSO  t/m 6 Activiteiten gerichte dagbesteding en/of  Arbeidsmatige dagbesteding
Profiel 3 45 – 55 CED ZML VSO  t/m 9 Arbeidsmatige dagbesteding
Profiel 4a 45 – 55 CED ZML VSO  t/m 9 Beschut werken
Profiel 4b 55 – 65 CED ZML VSO  t/m 12 Reguliere arbeid wel/niet met subsidie
Profiel 5 >65 CED ZML VSO  t/m 16 Reguliere arbeid of doorstroom overig onderwijs