Bestuur

Herman Broerenstichting

De Herman Broerenstichting

De Herman Broerenstichting werd opgericht op 1 oktober 1970. Het doel van de Herman Broerenstichting is het behartigen van de belangen van de leerlingen met beperkte verstandelijke vermogens.

Bestuur

De Herman Broerenstichting heeft één statutair bestuurder. Dit is Maarten van Kesteren. Hiermee geven wij invulling aan een eis uit de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs. Die geeft namelijk aan dat de functies van bestuur en intern toezicht in twee verschillende organen moeten zijn ondergebracht. De bestuurder legt het beleid vast en voert de dagelijkse bestuurstaken uit. De Raad van Toezicht houdt intern toezicht.

Bestuursbureau

Om de organisatie goed te faciliteren en het bestuur te kunnen ondersteunen is gekozen voor een bestuursbureau onder leiding van de bestuurder. Het bestuursbureau is gevestigd op de eerste verdieping van het Herman Broerencollege in Delft. De medewerkers van het bestuursbureau zijn:

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van de Herman Broerenstichting. De raad bekijkt of de stichting de beoogde doelen nastreeft en of beleid en strategie gericht zijn op het realiseren van deze doelen. Verder houdt de raad toezicht op zaken als financiën en risicobeheersing, kwaliteit van het onderwijs en de zorg en het naleven van wet- en regelgeving. Maar ook punten als integriteit en identiteit kunnen bij de Raad van Toezicht op tafel komen. De Raad van Toezicht controleert en adviseert het bestuur. De Raad van Toezicht van de Herman Broerenstichting bestaat uit de volgende leden:

Code Goed Bestuur

‘Goed onderwijs voor ieder kind’. Daar draagt goed bestuur van de scholen zeker aan bij. Vandaar dat de PO-Raad de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs heeft vastgesteld. Deze code moet er mede voor zorgen dat scholen in het primair onderwijs goed bestuur hebben en houden. In de Code Goed Bestuur staan bepalingen over de functiescheiding tussen bestuur en intern toezicht, de zorg voor kwalitatief goed onderwijs en een optimale ontwikkeling van leerlingen en medewerkers. Ook zaken als interne verantwoording, communicatie met belanghebbenden en cultuur komen aan bod. De Raad van Toezicht en het bestuur van de Herman Broerenstichting conformeren zich aan de Code. Klik hier om de Code Goed Bestuur te downloaden.

Algemene gegevens Herman Broerenstichting

Jaarverantwoording

Het bestuur van de Herman Broerenstichting stelt jaarlijks een jaarverantwoording over het voorafgaande kalenderjaar vast. De jaarverantwoording bestaat uit een bestuursverslag en een jaarrekening. De jaarverantwoording wordt in opdracht van de Raad van Toezicht gecontroleerd door een onafhankelijke accountant. Deze controle houdt in dat de accountant vast moet stellen of de financiële middelen doelmatig en rechtmatig zijn besteed. Van deze controle wordt door de accountant een verslag gemaakt. Indien er onrechtmatige bestedingen zijn gemaakt dient de accountant dit aan de minister te melden. De jaarverantwoording moet voor 1 juli van elk jaar verzonden worden aan DUO. Klik hier om de jaarverantwoording 2017 downloaden.