Aanmelding en toelating

Wilt u uw kind aanmelden op de Herman Broerenschool of het Herman Broerencollege, dan kunt u een afspraak maken met de locatiedirecteur voor een bezoek aan de school. Tijdens dit bezoek is er een oriënterend gesprek en een rondleiding door de school. Ook wordt aan u verteld wat het onderwijs inhoudt. De locatiedirecteur bespreekt de vervolgstappen en zorgt ervoor dat de inschrijving definitief wordt.

Voor alle leerlingen die worden aangemeld voor de Herman Broerenschool of het Herman Broerencollege, moet een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband van de regio waarin de leerling woonachtig is. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de bekostiging van de plaatsing van de leerling op onze school en bepaalt binnen welke bekostigingscategorie de leerling valt. Binnen de Herman Broerenstichting is de uitvoering van het beleid met betrekking tot toelating van leerlingen op basis van het gestelde in artikel 13.22 van het Managementstatuut door het College van Bestuur gemandateerd aan de directie van de scholen. De Commissie van Begeleiding (CvB) adviseert de directie over toelating van de leerlingen tot onze school.